سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
     
        • معرفی استاندارد های ملی
        • استانداردهای ملی براساسICS
          -- 01
          -- 03
          -- 11
          -- 13
          | - 13-180
          -- 17
          -- 25
          -- 29
          | - 29-020
          -- 33
          -- 35
          -- 37
          -- 43
          -- 85
        • دانلود فهرست استانداردهای ملی
        • استاندارد های حرفه ای
    کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
    مجری طرح: پورتال سامان