سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    • معرفی استاندارد های ملی
    • استانداردهای ملی براساسICS
     -- 01
     -- 03
     -- 11
     -- 13
     | - 13-180
     -- 17
     -- 25
     -- 29
     | - 29-020
     -- 33
     -- 35
     -- 37
     -- 43
     -- 85
    • دانلود فهرست استانداردهای ملی
    • استاندارد های حرفه ای
    •  
    • استانداردهای ملی
      کارتهای هوشمند - پروتکل انتقال برای کاربردهای مبتنی بر کارت مدار مجتمع جهانی (UICC) مرحله 1
     شماره استاندارد ملی : ISIRI 102 124
     شماره استاندارد مرجع : ETSI TS 102 124
     ISC Code: 35-240-70
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان