سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     آیین نامه اجرایی تشکیل، فعالیت و نظارت بر عملکرد کمیته های فنی متناظر

     در اجرای ماده 11 نظامنامه کمیته ملی استانداردهای ایزو و با توجه به ماده 7 آیین نامه اجرایی آن به منظور تبیین نحوه تشکیل و فعالیت کمیته های فنی متناظر با کمیته های فنی سازمان ISO  آیین نامه تشکیل، فعالیت و نظارت بر عملکرد کمیته های فنی متناظر در 18 ماده به شرح ذیل تدوین در تاریخ 5/11/87 به تصویب شورای کمیته ملی رسید. این آیین نامه برای کلیه ارکان کمیته ملی استانداردهای ایزو به ویژه کمیته های فنی متناظر کاربرد دارد.

     • ماده 1: هدف و دامنه کاربرد
     • ماده 2: اصطلاحات و تعاریف
     • ماده 3: وظایف کمیته های فنی/فرعی
     • ماده 4: ترکیب اعضا و مسئولان کمیته‏های فنی و فرعی و گروههای کاری زیر مجموعه آنها
     • ماده 5: وظایف رئیس و نایب رئیس کمیته فنی/فرعی
     • ماده 6: وظایف دبیر کمیته فنی/فرعی
     • ماده 7: وظایف مسئولان گروه های کاری زیر مجموعه کمیته فنی/فرعی
     • ماده 8: وظایف اعضا و مشارکت کنندگان در کمیته های فنی/فرعی و گروه های کاری زیر مجموعه آنها
     • ماده 9: شرایط احراز برای هماهنگ کنندگان گروه های همگن کمیته های فنی، مسئولان کمیته های فنی/فرعی متناظر و مسئولان گروه های کاری
     • ماده 10: وظایف هماهنگ کنندگان گروه های همگن کمیته های فنی
     • ماده 11: حد نصاب برای رسمیت یافتن جلسات کمیته‏های فنی و فرعی و گروههای کاری زیر مجموعه آنها
     • ماده 12: رأی گیری از اعضای کمیته‏های فنی و فرعی و گروههای کاری زیر مجموعه آنها
     • ماده 13: اعتبار تصمیمات متخذه و مصوبات کمیته‏های فنی/فرعی و گروههای کاری زیر مجموعه آنها
     • ماده 14: طبقه بندی فرایندهای مربوط به تشکیل و فعالیت کمیته های فنی/فرعی و نظارت بر عملکرد آنها
     • ماده 15: فرایند مربوط به شکل گیری کمیته های فنی/فرعی و گروه های کاری زیر مجموعه آنها
     • ماده 16: فرایندهای مربوط به فعالیت کمیته های فنی/فرعی و گروه های کاری زیر مجموعه آنها
     • ماده 17: فرایندهای مربوط به نظارت بر عملکرد کمیته های فنی/فرعی و گروه های کاری زیر مجموعه آنها
     • ماده 18: تصویب آئین نامه

      

      فایل
      
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان