سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     آیین نامه تشکیل جلسات شورای مرکزی

     1 -جلسات شورای مرکزی در روزهای سومین سهشنبه هر ماه رأس ساعت 30:10 تشکیل و تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. ادامه جلسه به بیش از ساعت 14 بعدازظهر منوط به اتفاق آراء حاضرین میباشد.

     2 -درصورتیکه روز تشکیل جلسه مقارن با تعطیلات رسمی بوده و یا بنا به مواردی کاملاً اضطراری امکان تشکیل جلسه نباشد، روز دیگری جهت تشکیل جلسات عادی توسط رییس شورای مرکزی تعیین و حداقل یک هفته قبل اعلام خواهد شد.

     3 -رییس شورای مرکزی برنامه شش ماهه جلسات شورای مرکزی را در ابتدای هر شش ماه به شورای مرکزی ارائه مینماید.

     4 -دعوتنامه شرکت در جلسات به همراه دستورجلسه و مستندات مربوطه با امضای رییس شورای مرکزی 48 ساعت قبل از جلسه توسط دبیرخانه شورای مرکزی ارسال خواهد شد.

     5 -رییس یا سرپرست دبیرخانه و در غیاب ایشان فردی به انتخاب رییس شورای مرکزی منشی جلسات خواهد بود. منشی موظف است حداکثر ظرف دو روز کاری پس از خاتمه جلسه، صورتجلسه شورای مرکزی را تنظیم و به رییس شورای مرکزی تسلیم نماید و پس از تایید برای اعضای شورا ارسال گردد.

     6 -نحوه تنظیم صورتجلسه میباید به نحوی باشد که کلیه مصوبات شورای مرکزی جهت ابلاغ عیناً از متن صورتجلسه قابل استخراج باشد.

     7 -رییس شورای مرکزی مسئول پیگیری اجرای مصوبات شورای مرکزی میباشد. برای این منظور کلیه مصوبات شورای مرکزی به مسئولین ذیربط ابلاغ میشوند.

     8 -درخواست موضوع از اعضای شورای مرکزی 10 روز قبل از جلسه توسط دبیرخانه شورای مرکزی انجام خواهد شد و موضوعات جهت طرح در جلسات شورای مرکزی میباید حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه به صورت کتبی و یا پست الکترونیکی به دبیرخانه شورای مرکزی ارسال شود.

     9 -موضوعات واصله براساس زمان وصول توسط دبیرخانه شورای مرکزی تنظیم و به رییس و نواب رییس شورای مرکزی ارسال و ایشان تا 72 ساعت قبل از جلسه نظرات خود را به دبیرخانه شورای مرکزی منعکس مینمایند.

     10 -ارسال گزارش مکتوب از موضوعات قابل طرح در جلسات به همراه دستورجلسات برای تمامی اعضا ضروری است. در صورتیکه گزارشها 48 ساعت قبل از تاریخ تشکیل جلسه به اعضا داده نشده باشد، در هنگام طرح موضوع با درخواست رأیگیری از طرف هر یک از اعضا میتوان موضوع فاقد گزارش را به جلسه بعدی موکول نمود. 11 -هیچگونه موضوعی قبل از طرح موضوعات مندرج در دستورجلسات در جلسه طرح نمیشود، مگر اینکه در دستور قرار گرفتن موضوع جدید در همان جلسه به تصویب اعضاء برسد. پس از پایان جلسه موارد و موضوعات خارج از دستور میتوانند توسط هریک از اعضا مطرح شوند.

     12 -برای هریک از موارد مطروحه در جلسات هریک از اعضا میتوانند درخواست کفایت مذاکره نمایند.

     13 -اداره و نظم جلسات و طرح موضوعات به عهده رییس جلسه میباشد.

     تبصره 1 :غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در جلسات عادی در یک سال بدون ارائه عذر موجه موجب سلب عضویت در شورای مرکزی خواهد بود و عضو یا اعضای علیالبدل هر شاخه به ترتیب جانشین عضو یا اعضای قبلی خواهند شد.

     تبصره 2 :تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر بر عهده شورای مرکزی میباشد.

     تبصره 3 :اعضای علیالبدل در جلسات شورای مرکزی بدون حق رای میتوانند شرکت نمایند.

     14 -هر یک از اعضاء هیات عمومی نظام صنفی رایانهای میتواند درصورت تمایل با درخواست کتبی از دبیرخانه شورای مرکزی تقاضای حضور در یکی از جلسات شورای مرکزی را بنمایند. در صورت تأیید رییس شورای مرکزی حضور فرد یا افراد متقاضی با توجه به امکانات موجود در جلسه شورای مرکزی آزاد بوده و از طرف دبیرخانه شورای مرکزی کتباً از متقاضیان مزبور جهت شرکت در جلسه شورای مرکزی به عنوان مهمان دعوت به عمل خواهد آمد. در پایان جلسه وقت مناسبی برای استماع نظرات مهمانان و پاسخهای اعضاء شورای مرکزی اختصاص مییابد.

     15 -صورتجلسات تنظیم شده در جلسه بعدی به امضاء اعضا خواهد رسید.

     16 -هریک از اعضا هنگام امضاء صورتجلسه میتوانند رأی مخالف خود را در زیر صورتجلسه قید نمایند.

     17 -یک بایگانی حاوی کلیه صورتجلسات، دستورجلسات، گزارشها و مکاتبات شورای مرکزی در نزد رییس شورای مرکزی و یک نسخه در دبیرخانه شورای مرکزی نگهداری میگردد. این پرونده توسط هریک از اعضاء شورای مرکزی قابل رویت و کپیبرداری میباشد.

     18 -جلسات رأس ساعت 30:10 تشکیل میگردد. درصورتیکه تا ساعت 45:10 اعضا حاضر به حدنصاب لازم نرسد، صورتجلسهای مبنی بر عدم تشکیل، تنظیم و به امضاء کلیه حضار میرسد. چنانچه احتمال به حدنصاب رسیدن تا ساعت 11 بنا به اعلام دبیرخانه شورای مرکزی و به تشخیص رییس جلسه مقدور باشد، میتوان شروع جلسه را تا آن زمان به تاخیر انداخت. 

      

      

      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان