سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    • معرفی استاندارد های ملی
    • استانداردهای ملی براساسICS
     -- 01
     -- 03
     -- 11
     -- 13
     | - 13-180
     -- 17
     -- 25
     -- 29
     | - 29-020
     -- 33
     -- 35
     -- 37
     -- 43
     -- 85
    • دانلود فهرست استانداردهای ملی
    • استاندارد های حرفه ای
    •  
     فناوری اطلاعات -- واژه نامه - قسمت 31: هوش مصنوعی - یادگیری ماشین
     شماره استاندارد ملی : 6417-31
     شماره استاندارد مرجع : ISO/IEC 2382-31:1997
     سال چاپ: 1392
        
     موضوع طبقه بندی سطوح ICS
     سطح اول : 01 / Generalities. Terminology. Standardization. Documentation
     سطح دوم : 01-040 / Vocabularies
     سطح سوم : 01-040-35 / Information technology. Office machines (Vocabularies)
        
     چکیده:
        
     هدف:
     دریافت فایل: http://www.isiri.org/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=7b045984-b277-4683-bb5a-b1119d59674a
        
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان