سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    • معرفی استاندارد های ملی
    • استانداردهای ملی براساسICS
     -- 01
     -- 03
     -- 11
     -- 13
     | - 13-180
     -- 17
     -- 25
     -- 29
     | - 29-020
     -- 33
     -- 35
     -- 37
     -- 43
     -- 85
    • دانلود فهرست استانداردهای ملی
    • استاندارد های حرفه ای
    •  
     پردازش اطلاعات- تبادل داده روی کارتریج¬های دیسک نرم mm 200 ( میلی‌متر) (in 8 (اینچ)) با استفاده از ضبط مدوله‌سازی بسامد تغییریافته در ftprad 262 13 (گذار شار بر ادیان) ، tpm9/1 )شیار بر میلی‌متر( (tpi 48)شیار بر اینچ( ) در هر دو طرف - قسمت 1: خصوصیا
     شماره استاندارد ملی : 16605-1
     شماره استاندارد مرجع : ISO 7065-1:1985
     سال چاپ: 1392
        
     موضوع طبقه بندی سطوح ICS
     سطح اول : 35 / Information technology. Office machines
     سطح دوم : 35-220 / Data storage devices
     سطح سوم : 35-220-21 /
        
     چکیده:
        
     هدف:
     دریافت فایل: http://www.isiri.org/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=5c5f9de9-f0d2-4526-81a4-cb4d23e61f29
        
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان