سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    • معرفی استاندارد های ملی
    • استانداردهای ملی براساسICS
     -- 01
     -- 03
     -- 11
     -- 13
     | - 13-180
     -- 17
     -- 25
     -- 29
     | - 29-020
     -- 33
     -- 35
     -- 37
     -- 43
     -- 85
    • دانلود فهرست استانداردهای ملی
    • استاندارد های حرفه ای
    •  
     یکپارچه سازی و سیستمهای مکانیزه صنعتی یکپارچه سازی داده های صنعتی برای تبادل ، دسترسی و اشتراک قسمت 2 : سبک شناسی یکپارچه سازی و نگاشت
     شماره استاندارد ملی : ISIRI 81 72-2
     شماره استاندارد مرجع : ISO/TS 18876-2
     سال چاپ: 1384
        
     موضوع طبقه بندی سطوح ICS
     سطح اول : 35 / Information technology. Office machines
     سطح دوم : 35-240 / pplications of information technology
     سطح سوم : 35-240-40 / IT applications in banking
        
     چکیده: این استاندارد معماری، سبک شناسی و مشخصات دیگری را برای یکپارچگی داده‌های صنعتی برای تبادل، دسترسی و اشتراک، در بر دارد. این استاندارد موارد زیر را پشتیبانی می‌کند:
     • اشتراک داده‌ها و یکپارچه‌گی داده‌ها.
     • مشخصات نگاشت‌ها بین مدل‌ها.
     • تبدیل داده‌ها.
     در قسمت یک این استاندارد، مروری از معماری و سبک‌شناسی این قسمت ارائه گردیده است.
     سازماندهی این قسمت از استاندارد به صورت زیر می‌باشد:
     • در بند یک، دامنه کاربرد و میدان کاربرد آن مشخص شده است.
     • در بند دو، استانداردهای تکمیلی که از طریق مراجع در این قسمت شناسایی می‌شود، و این استاندارد را تدارک می‌کند معرفی می‌شود.
     • در بند سه، واژه‌های استفاده شده در این قسمت معرفی می‌شوند.
     • در بند چهار، سناریوهای استفاده برای کاربرد روش‌های این استاندارد توصیف می‌شوند.
     • در بند پنج، روش‌های یکپارچه‌سازی مدل‌های کاربردی و مدل ارائه شده در پیوست ب که با جزئیات عملی پشتیبانی کننده آن است مشخص می‌شود.
     مخاطبات اصلی این استاندارد، مدل‌سازها، تجزیه و تحلیل کننده‌ها، یکپارچه‌کنندگان سیستم‌ها و توسعه دهندگان سیستم‌ها بوده که به یکپارچه‌سازی مدل‌های کاربردی در طول گستره‌ای از سیستم‌ها و / یا کارکردهای تشکیلاتی نیاز دارند. مخاطب نهایی این استاندارد، مدیران فنی بوده که مسئول پروژه‌های یکپارچه‌سازی هستند و به دسترسی قابلیت این استاندارد نیاز دارند.
        
     هدف:

     هدف از تدوین این استاندارد، تعیین معماری، سبک شناسی و مشخصات دیگر برای یکپارچه‌سازی داده‌های صنعتی به منظور تبادل، دسترسی و اشتراک می‌باشد. فعالیت‌های زیر توسط موارد فوق پشتیبانی می‌شوند: یکپارچه‌سازی داده می‌تواند به صورت حالت‌های زیر باشد: • از منابع مختلف یا با مفاد مدل متفاوت. • توسط مدل‌های مختلف توصیف شده باشد. • در زبان‌های مدل سازی متفاوتی تعریف شده باشد. • اشتراک داده‌ها در میان کاربرها از طریق معماری‌های یکپارچه سیستم‌ها. • برطرف کردن تلاقی‌ها بین مدل‌هایی که با اهداف متفاوت توسعه یافته‌اند. • ترجمه داده‌ها بین انکودینگ‌هاب متفاوت. • ترجمه مدل‌ها بین زبان‌های مدل سازی متفاوت. این قسمت از استاندارد، روش‌هایی را برای موارد زیر مشخص می‌کند: • ایجاد و توسعه مدل‌های یکپارچه. • ارزیابی و انتخاب مدل یکپارچه‌ای که بتواند دو یا چند مدل کاربردی را یکپارچه کند. • ایجاد مدل کاربردی که زیر مجموعه محدودی از مدل یکپارچه بوده و الزامات ناحیه کاربردی خاص را برای تبادل، اشتراک یا هر دو پشتیبانی کند. • ایجاد مشخصات نگاشت بین مدل‌های کاربردی و مدل یکپارچه. موارد زیر در دامنه کاربرد این استاندارد قرار دارند: • زبان مدل‌سازی با روش‌های مستقل برای ایجاد و توسعه مدل یکپارچه. • روش‌ها برای یکپارچه‌سازی مدل کاربردی با مدل یکپارچه. • روش‌های مستقل زبان نگاشت برای نگاشت مدل کاربردی به مدل یکپارچه. • معیارها برای انتخاب زبان‌های مدل‌سازی و زبان‌های نگاشت که بتواند در روش‌های مشخص شده برای یکپارچه‌گی و نگاشت استفاده شود. موارد زیر در دامنه کاربرد این استاندارد قرار نمی‌گیرند: • ساختار و محتویات مدل‌های یکپارچه خاص. • روش‌ها برای ایجاد و توسعه مدل‌های یکپارچه خاص. • روش‌ها برای نگاشت مدل‌های کاربردی به مدل‌های یکپارچه خاص.

     دریافت فایل: http://www.isiri.org/portal/files/std/8172-2.pdf
        
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان