سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    • معرفی استاندارد های ملی
    • استانداردهای ملی براساسICS
     -- 01
     -- 03
     -- 11
     -- 13
     | - 13-180
     -- 17
     -- 25
     -- 29
     | - 29-020
     -- 33
     -- 35
     -- 37
     -- 43
     -- 85
    • دانلود فهرست استانداردهای ملی
    • استاندارد های حرفه ای
    •  
     فن آوری اطلاعات - نوارهای مغناطیسی روی دفترچه های پس انداز
     شماره استاندارد ملی : ISIRI 10820
     شماره استاندارد مرجع : ISO/IEC 8484
     سال چاپ: 1387
        
     موضوع طبقه بندی سطوح ICS
     سطح اول : 35 / Information technology. Office machines
     سطح دوم : 35-240 / pplications of information technology
     سطح سوم : 35-240-40 / IT applications in banking
        
     چکیده:
        
     هدف:

     هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی¬ها و محل قرار گرفتن نوار مغناطیسی روی دفترچه پس¬انداز مطابق با تعاریف ارائه شده در بند 4 و استفاده از این دفترچه¬های پس¬انداز در مبادلات بین¬المللی است. سازگاری با سامانه¬های مبادله (مالی) بین¬المللی بر اساس الزامات این استاندارد، امکان خواندن و کدگذاری احتمالی یک دفترچه پس-انداز دارای یک نوار مغناطیسی، در یک دستگاه سازگار با خواندن کارت¬های شناسایی بکارگرفته شده در مبادلات بین¬المللی، را فراهم می¬سازد. این استاندارد، الزامات مربوط به یک نوار مغناطیسی ( شامل هرگونه لایه محافظ) روی یک دفترچه پس¬انداز، تکنیک کدگذاری و مجموعه¬های کاراکتر کد شده را مشخص می¬کند. این استاندارد همچنین، ویژگی¬های جلد دفترچه پس¬انداز، اعم از استحکام، حداقل ابعاد، ناهمواری¬های سطح، زبری و تأثیر متقابل میان ماده تشکیل دهنه جلد و نوار مغناطیسی را مشخص می¬کند. این استاندارد هر دو جنبه مربوط به انسان و ماشین را در نظر گرفته و حداقل الزامات را بیان می¬کند. مقاومت ماده مغناطیسی در حفظ خاصیت مغناطیسی خود، بسیاری از مقادیر مشخص شده در این استاندارد را تحت تأثیر قرار می¬دهد، اما خود آن مشخص نشده است. این احتمال وجود دارد که اطلاعات ضبط شده دفترچه پس¬انداز، در معرض میدان مغناطیسی، تخریب شوند. این استاندارد، معیارهای عملکرد دفترچه¬های پس¬انداز را تعریف می-کند. در این استاندارد، ملاحظاتی برای مقدار استفاده از دفترچه پس¬انداز، در صورت وجود، قبل از آزمون در نظر گرفته نشده است. توصیه می¬شود که طرفین درگیر درباره عدم انطباق با معیارهای مشخص شده، مذاکره کنند. استاندارد ISO/IEC 10373-2، روش¬های اجرایی آزمون بکار گرفته شده، برای بررسی پارامترهای تعیین شده –در این استاندارد- در دفترچه¬های پس¬انداز را مشخص می¬کند. روش آزمون دفترچه پس¬انداز به عنوان مرجع روش¬های آزمون کارت¬ها، به کار گرفته می¬شود. یادآوری 1- مقادیر عددی در SI، در این استاندارد ممکن است به پایین گرد شده باشند و از این رو، این مقادیر عددی دقیقاً با یکدیگر برابر نیستند، ولی با هم سازگار هستند. هر کدام از این سامانه¬های اندازه¬گیری ممکن است مورد استفاده قرار گیرد، اما توصیه می¬شود مقادیر عددی دو سامانه با یکدیگر مخلوط نشده یا مجدداً به یکدیگر تغییر داده نشوند. طراحی اصلی، بر اساس سامانه اندازه¬گیری سلطنتی انجام شده است. یادآوری 2- سامانه¬های ملی ممکن است از مشخصات مختلفی مانندDIN پیروی نمایند، همان طور که مشخصات اختصاصی در سامانه¬های بسته بکار گرفته می¬شوند.

     دریافت فایل: http://www.isiri.org/portal/files/std/10820.pdf
        
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان