سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    • معرفی استاندارد های ملی
    • استانداردهای ملی براساسICS
     -- 01
     -- 03
     -- 11
     -- 13
     | - 13-180
     -- 17
     -- 25
     -- 29
     | - 29-020
     -- 33
     -- 35
     -- 37
     -- 43
     -- 85
    • دانلود فهرست استانداردهای ملی
    • استاندارد های حرفه ای
    •  
     فن آوری اطلاعات ساختار پرونده و حجم رسانه های یکبار نوشتنی و دوباره نوشتنی که از ضبط غیر متوالی برای تبادل اطلاعات استفاده می کنند - قسمت سوم : ساختار حجم
     شماره استاندارد ملی : ISIRI 8171-3
     شماره استاندارد مرجع : ISO/IEC 13346-3
     سال چاپ: 1384
        
     موضوع طبقه بندی سطوح ICS
     سطح اول : 35 / Information technology. Office machines
     سطح دوم : 35-220 / Data storage devices
     سطح سوم : 35-220-20 / Magnetic storage devices in general
        
     چکیده: ISO/IEC 13364 ، استاندارد ساختار پرونده و حجم برای تبادل پرونده¬ها بوده و متناظر با استانداردهای ساختار پرونده و حجم موجود ISO 9293 و ISO 9660 می¬باشد. این استاندارد حداقل در دو روش مهم با استانداردهای مذکور فرق دارد.اولاً، کارکرد بیشتری را عمدتاً به علت نیازهای کاربر برای پشتیبانی از مجموعه کاراکتر افزایش یافته و ویژگی¬های قدرت مندتر سیستم پرونده ارائه می¬دهد. ثانیاً، مراحل جداگانه " راه¬اندازی سیستم" ، ساختار حجم و ساختار سیستم پرونده را پاسخگو می¬باشد. استاندارد ISO/IEC 13346 در عوض الحاق کارکردهای مختلف به یکدیگر، به دقت این کارکردها را به داخل قسمت¬های جداگانه تفکیک نمود و با جزئیات شرح می¬دهد که چگونه آن قسمت¬ها به یکدیگر تطبیق داده می¬شوند. انتظار می¬رود که استانداردهای ساختار پرونده و حجم آتی به داخل این چهارچوب تطبیق داده شوند و از ساختمان و قالب¬های ناکاملمتمایز دیگر استفاده نشود. استاندارد ISO/IEC 13346 ، در پنج قسمت منتشر شده است. قسمت1- کلیات، مراجع الزامی، اصطلاحات و تعاریف، علائم و ساختارهای پایه استفاده شده در چهار قسمت دیگر را مشخص می¬کند. قسمت2- تشخیص بلوک راه¬اندازی و حجم، قالب¬ها و الزامات سیستم را برای تشخیص ساختارهای حجم بر روی رسانه و" راه¬اندازی سیستم" از رسانه را مشخص می¬کند. قسمت3- ساختارحجم- چگونگی ضبط انواع هستینه¬های مرتبط با حجم ازجمله حجم¬ها، مجموعه حجم و حجم¬های منطقی را مشخص می¬کند. قسمت 4- ساختار پرونده- چگونگی ضبط و تفسیر پرونده¬ها، صفات پرونده و داده¬های پرونده در بین حجم¬های منطقی را مشخص می¬کند. قسمت5- ساختار ضبط- چگونگی ضبط و تفسیر داده¬های پرونده که شده به عنوان ضبط¬ها را مشخص می¬کند.
        
     هدف:

     هدف از تدوین این استاندارد، تعیین قالب و الزامات سیستم مرتبط برای تشخیص بلوک راه¬اندازی و حجم، ساختار حجم، ساختار پرونده و ساختار ضبط برای تبادل اطلاعات بر روی رسانه¬ها بین کاربران سیستم¬های پردازش اطلاعات می¬باشد. چنانچه ضبط قطاع¬ها بتواند با هر ترتیبی انجام شود، رسانه¬ها باید ضبط گردد. یادآوری- رسانه تنها به یک نوع محدود نمی¬شود، نوع رسانه می¬تواند یکبار نوشتنی، فقط خواندنی، دوباره نوشتنی یا ترکیبی از انواع باشد. این مجموعه استاندارد از پنج قسمت زیر تشکیل می¬شود: قسمت1:کلیات. قسمت2: تشخیص بلوک راه¬اندازی و حجم قسمت3: ساختارحجم قسمت 4: ساختار پرونده قسمت5: ساختار ضبط پیوست الف- راهبردهای ICB، بخشی از قسمت چهارم می¬باشد. در این استاندارد، قالب و الزامات سیستم مرتبط برای ساختار حجم توسط موارد زیر مشخص شده است: • صفات حجم و توصیف کننده¬های ضبط شده بر روی آن. • رابطه میان حجم¬های مجموعه حجم. • صفات پارتیشن حجم. • صفات حجم منطقی و توصیف کننده¬های ضبط شده بر روی آن. • سطوح تبادل رسانه. • الزامات فرآیندهایی که در سیستم¬های پردازش اطلاعات فراهم می¬شوند تا تبادل اطلاعات بین سیستم¬های مختلف فعال شود. برای این منظور، کارکردهایی که در سیستم¬ها برای رسانه¬های شروع کننده یا دریافت کننده مطابق این استاندارد درنظر گرفته شده¬اند، مشخص می¬گردد.

     دریافت فایل: http://www.isiri.org/portal/files/std/8171-3.pdf
        
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان