سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    • معرفی استاندارد های ملی
    • استانداردهای ملی براساسICS
     -- 01
     -- 03
     -- 11
     -- 13
     | - 13-180
     -- 17
     -- 25
     -- 29
     | - 29-020
     -- 33
     -- 35
     -- 37
     -- 43
     -- 85
    • دانلود فهرست استانداردهای ملی
    • استاندارد های حرفه ای
    •  
     فرهنگ داده ها و مجموعه پیام های مورد استفاده در سامانه های تقدم دهی واولویت بندی چراغ راهنمایی برای تردد خودرو های اورژانس و حمل و نقل عمومی(PRESTO)
     شماره استاندارد ملی : ISIRI 13190
     شماره استاندارد مرجع : ISO 22951
     سال چاپ: 1389
        
     موضوع طبقه بندی سطوح ICS
     سطح اول : 03 / Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology
     سطح دوم : 03-220 / Transport
     سطح سوم : 03-220-01 / Transport in general
        
     چکیده:
        
     هدف:
     دریافت فایل: http://www.isiri.org/portal/files/std/13190.PDF
        
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان