سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    • معرفی استاندارد های ملی
    • استانداردهای ملی براساسICS
     -- 01
     -- 03
     -- 11
     -- 13
     | - 13-180
     -- 17
     -- 25
     -- 29
     | - 29-020
     -- 33
     -- 35
     -- 37
     -- 43
     -- 85
    • دانلود فهرست استانداردهای ملی
    • استاندارد های حرفه ای
    •  
     فناوری اطلاعات- فنون شناسایی خودکار و اخذ خودکار داده ها- مشخصات آزمون کیفیت چاپ کد میله ای- نمادهای خطی
     شماره استاندارد ملی : ISIRI 15416
     شماره استاندارد مرجع : ISO/IEC 15416
     سال چاپ: 1388
        
     موضوع طبقه بندی سطوح ICS
     سطح اول : 01 / Generalities. Terminology. Standardization. Documentation
     سطح دوم : 01-080 / Graphical symbols
     سطح سوم : 01-080-50 / Graphical symbols for use on information technology and telecommunications technical drawings and in relevant technical product documentation
        
     چکیده:
        
     هدف:
     دریافت فایل: http://www.isiri.org/portal/files/std/ISIRI-ISO-IEC 15416.pdf
        
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان