سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    • معرفی استاندارد های ملی
    • استانداردهای ملی براساسICS
     -- 01
     -- 03
     -- 11
     -- 13
     | - 13-180
     -- 17
     -- 25
     -- 29
     | - 29-020
     -- 33
     -- 35
     -- 37
     -- 43
     -- 85
    • دانلود فهرست استانداردهای ملی
    • استاندارد های حرفه ای
    •  
     فاز دوم نظام مهندسی و تولید و توسعه نرم افزار - نماتن 2
     چکیده: فاز دوم نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار – نماتن 2 در ادامه فاز اول این نظام و با منظور تهیه استانداردهای پایه ای تولید و توسعه نرم افزار،به سفارش دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، اجرا شده است
        
     هدف: پروژه فاز 2 نماتن با هدف تهیه استانداردهای پایه ای تولید و توسعه نرم افزار، یعنی استانداردهایی که پس از مرحله ارجاع کار و در مراحل اجرای پروژه های نرم افزاری باید مورداستفاده قرار گیرد، اجرا شده است . البته لازم به توضیح است که در فرآیند اجرای پروژه های نرم افزاری استانداردهای متعددی مورد استفاده قرار می گیرد که در ا ین پروژه تهیه همه آنها موردنظر نبوده است . به عبارت دیگر، فرآورده های فاز 2 نماتن همه استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار را در بر نمی گیرد و تنها برخی از این استانداردها که نسبت به بقیه پایه ای تر، عمومی تر و پرکاربردتر بوده اند، در این پروژه تدوین شده اند.
      فایل ضمیمه
      
     سند توصیف متدولوژی279.8  کیلوبایت
     طرح مدیریت پروژه 428.1  کیلوبایت
     استاندارد طرح نظارت277.63  کیلوبایت
     واژه نامه162.38  کیلوبایت
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان