سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    • معرفی استاندارد های ملی
    • استانداردهای ملی براساسICS
     -- 01
     -- 03
     -- 11
     -- 13
     | - 13-180
     -- 17
     -- 25
     -- 29
     | - 29-020
     -- 33
     -- 35
     -- 37
     -- 43
     -- 85
    • دانلود فهرست استانداردهای ملی
    • استاندارد های حرفه ای
    •  
     فاز اول نظام مهندسی و تولید و توسعه نرم افزار - نماتن 1
     چکیده: مجموعه مستندات حاضر، با عنوان "نحوه ارجاع کار" ، مرحله اول نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار را تشکیل می دهد که بعد از نظرخواهی و بحث و تبادل نظر با متخصصان نرم افزاری و حقوقی و اعمال تغییرات ضروری در آنها، بعنوان مرحله اول نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افـزار ، برای اجرا در اختیار دستگاه های اجرایی کشور و شرکت های انفورماتیکی قرار گرفته است
        
     هدف: بخش های موجود در مجموعه حاضر به قانونمند نمودن نحوه ارجاع کار توسط کارفرما، چگونگی دریافت و ارزیابی پیشنهادها و همچنین تعیین خطوط کلی در نحوه انجام کار توسط پیمانکار پرداخته و گام اولیه در جهت تدوین و قانونی نمودن یک نظام مهندسی مطلوب و کامل در زمینه تولید و توسعه نرم افزار به حساب می آید. طبیعی است دستیابی به اهداف این نظام ، علیرغم اهمیت و تاثیر قابل ملاحظه ای که تدوین استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار می تواند در ارتقای کیفیت پروژه های نرم افزاری داشته باشد ، بدون وجود یک سیستم کارآمد ملی برای اعمال این استانداردها و کنترل اجرای آنها و نیز بدون حمایت شرکتهای انفورماتیکی و کارفرمایان میسر نخواهد بود . لذا از تمام دستگاههای اجرایی ذیربط و متخصصین امر فنآوری اطلاعات کشور انتظار می رود که به سهم خود با حمایت از این نظام و نظارت بر اجرای صحیح آن و ارائه راهکارهایی که بتواند این نظام را ارتقاء داده و اجرای صحیح آنرا تسریع نماید همت گمارند .
      فایل ضمیمه
      
     معرفی120.78  کیلوبایت
     ارجاع کار - پیشنهاد92.79  کیلوبایت
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان